Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi nizomi
Kuzatuv kengashi nizomi
Taftish komissiyasi nizomi
Boshqaruv (Ijroya organi) nizomi
Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to’g’risida nizom
Ichki nazorat to’g’risida nizom
Axborot siyosati to’g’risida nizom
Dividend siyosati to’g’risida nizom
Korporativ boshqaruv kodeksi